Česky English Deutch

Publications

Content

Úvod /Introduction/, s. 11

Ivan Hlaváček
Politická kultura a kulturní politika na středověkých dvorech. Český fenomén /Political culture and cultural politics on the medieval courts. Remarks to the Phenomenon of the Czech lands/, s. 13-30.

DVORSKÝ CEREMONIÁL A DVORSKÁ HIERARCHIE /THE COURTLY CEREMONY AND HIERARCHY/

Dana Dvořáčková-Malá
Dvorský ceremoniál, rituály a komunikace v dobovém kontextu /The courtly Ceremony, Rituals and Communication in coeval Context/, s. 33-55.

Jan Zelenka
"... huius sedis a dextris sit imperatoris. Spory o přednost v hierarchii císařského dvora vrcholného středověku /Conflicts of precedence in hierarchy of the imperial court in high Middle Ages/, s. 57-71.

Lenka Blechová
Dvorský ceremoniál v díle Hincmara z Remeše /Ceremony in writing of Hincmar of Reims/, s. 73-92.

Václav Žůrek
Dvůr a dvorská hierarchie v korunovačním obřadu pozdněstředověkých Čech /Court and Hierarchies of the Court in the Coronation Office of Late Medieval Bohemia/, s. 93-103.

Jana Fantysová-Matějková
Říšská ceremonie smíření 1372 podle Jeana Froissarta: pojetí míru ve Svaté říši římské za vlády Karla IV. /The Imperial Peacemaking Ceremony 1372 according to Jean Froissart: A Conception of Peace in the Holy Roman Empire of Charles IV/, s. 105-127.

Michel Margue
Ein Fest am Hof: Das Ritual der "Vogelgelübde" als politisches Medium /Feast at Court: ?vows on birds? as a political medium/, s. 129-147.

Dalibor Janiš
Ceremoniál přijímání lén a lenních přísah na středověkém dvoře olomouckých biskupů /The Ceremony of Fiefs Receiving and Feudal Oaths at the Medieval Court of Olomouc Bishops/, s. 149-163.

DVORSKÉ SLAVNOSTI, ZÁBAVA A VÝDAJE /THE COURTLY FESTIVITIES, ENTERTAINMENT AND COSTS/

Jakub Život všední a sváteční na dvoře korutanských vévodů na přelomu 13.-14. století ve světle tyrolských knih počtů /Ordinary and festive life on the court of Carinthian dukes at the turn of the 13th and 14th century in the light of an accounting evidence/, s. 167-178.

Daniela Dvořáková
Zábava a slávnosti na uhorskom kráľovskom dvore (na príklade dvora uhorského krála Ľudovíta II. Jagelovského) /The entertainment and solemnities on the Hungarian royal court(based on example of Louis II´s Jagiello court)/, s. 179-191.

Mlada Holá
Dvorské slavnosti ve Vratislavi za pobytu českých králů v pozdním středověku /Court Festivities during Bohemian Kings? Visits in Breslau in the Late Middle Ages/, s. 193-206.

Martin Čapský
Lov a jeho role na dvorech slezských knížat /Hunt and its Role at the Courts of the Silesian Dukes/, s. 207-222.

Petr Kozák
"...citharedo cum cane saltante ad mandata domini principis dedi..." Všední den na dvoře hlohovského a opavského vévody Zikmunda Jagellonského /Everyday life at the court of Sigismund Jagiełło, Prince of Poland and Duke of Głogów and Opava (Troppau)/, s. 223-239.

Robert Bubczyk
Gry w szachy i tabula na dworach możnowładczych i rycerskich późnośredniowiecznej Anglii. Funkcje i znaczenie w kulturze /Games of Chess and Tabula at Aristocratic and Knightly Courts in Late Medieval England. Functions and Significance in Culture/, s. 241-251.

Lenka Bobková
Přivítat a pohostit. Holdovací cesta králů Ladislava do Horní Lužice roku 1454 /To welcome and to honour by a feast. A royal progress of king Ladislav to Upper Lusatia in 1454/, s. 253-269.


Pavel Trnka
Výdaje dvora Vladislava Jagellonského v letech 1471-1490 /Expenses of King Vladislav Jagiello?s court in the years 1471?1490/, s. 271-292.

Miloslav Polívka
Říšské město Norimberk a jeho dary králům Svaté říše římské (Ruprecht Falcký, Zikmund Lucemburský a Albrecht Habsburský) /The Imperial Town of Nuremberg and his presents to Roman Kings. (Ruprecht, Sigismund of Luxembourg and Albrecht II of Habsburg)/, s. 293-304.

PROSTOR VŠEDNÍ I SVÁTEČNÍ /EVERYDAY AND FESTIVE SPACE/

Antoni Barciak
Miejsca rezydencjonalne Piastów górnośląskich w średniowieczu /Residential places of Upper Silesian Piasts in Middle Ages/, s. 307-317.

Klára Benešovská
Místa pro chvíle slavnostní /Places designated for Ceremony/, s. 319-336.

Robert Šimůnek
Město jako výrazový prostředek osobní reprezentace. Chyše a Rabštejn za Buriana II. z Gutštejna (?cca 1489) /A town as a means of personal representation. Chyše and Rabštejn at the time of Burian II of Gutštejn (+approx. 1489)/, s. 337-361.

Bogusław Czechowicz
Biblijny dydaktyzm późnośredniowiecznych rezydencji jako element funkcjonowania dworu /Biblical didacticism in late medieval residences as a component of court activity/, s. 363-378.

ELITA, VZDĚLANCI, ŽENY A TI DRUZÍ /COURT ELITE, WOMEN AND THE OTHERS/

Wojciech Iwańczak
Elita dworska v kronice Kosmasa /Court elite in the chronicle of Cosmas/, s. 381-392.

Laura Brander
"Mit großer Pracht zur Ehe gegeben." Hochzeitsfeierlichkeiten bei Hofe im 11. und 12. Jahrhundert und die Konstruktion familiärer Identität durch die Fürstinnen /?Married with great splendor?. The Wedding receptions in the 11th and 12th centuries and the construction of family identity by noble princesses/, s. 393-421.

Lars-Arne Dannenberg
Der lange Arm des Bischofs. Der bischöfliche Hof als Instrument geistlicher und weltlicher Herrschaft am Beispiel der Bischöfe von Meißen (Mit einem Exkurs zu den Herren von Wurgwitz) /The long Arm of the Bishop. Episcopaly court as a Instrument of spiritual and profane Rule on example of Bishops of Meissen/, s. 423-443.

David Kirt
Zwischen Luxemburg und Habsburg. Peter von Aspelt an den fürstlichen Höfen vor seiner böhmischen Zeit /Between Luxemburg and Habsburg: Peter of Aspelt at the princely courts before his time in Bohemia/, s. 445-459.

Zdeněk Žalud
Královští komorníci, dveřníci a vrátní v lucemburských Čechách (s výhledem do 15. století)/Royal chamberlains, doormen and gatekeepers in Bohemia under the Luxemburg Dynasty (with an outlook to the 15th Century)/, s. 461-473.

Petr Elbel
Pobyty vyslanců a poslů města Znojma na dvoře krále Zikmunda a rakouského vévody Albrechta ve světle znojemských městských účtů z let 1421-1422. Příspěvek k dvorské každodennosti /Envoys of the town of Znojmo at the courts of king Sigismund and duke Albert V of Austria, viewn through the Znojmian municipal accounts of 1421 and 1422. Contributions to the history of everyday life at princely courts/, s. 475-502.

PÍSEMNICTVÍ A LITERATURA /LITERATURE/

Iwona Pietrzyk
Udział dworu książęcego w kulturze pisanej na Górnym Śląskuej /Participation of the ducal court in the literacy culture in Upper Silesia/, s. 505-514.

Pavlína Libichová-Cermanová
Eschatologie a apokalyptika jako módní téma na lucemburském dvoře /Eschatology and Apocalyptic as a favorite topic at the court of the Luxemburgs/, s. 515-531.

Otakar Slanař
Zábavná funkce v rytířské epice českého středověku. Na příkladu eposu Tandariáš a Floribella /Entertaining Function in chivalrous epic literature of the czech Middle Ages. The Example of the epos Tandarias and Floribella/, s. 533-544.